Privacybeleid

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de organisatie ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw met maatschappelijke zetel Hundelgemsesteenweg 145 en K.B.O.-nummer: BE 420.655.346 (hierna: “ORGANISATIE”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website [www.wgcbotermarkt.be] en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 –       Algemeen

1.1 ORGANISATIE leeft de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ORGANISATIE.

Artikel 2 –       Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: via inschrijving:
  • Identificatiegegevens: waaronder het rijksregisternummer;
  • Medische gegevens: medisch dossier, naam en contactgegevens vorige huisarts en tandarts;
  • financiële en administratieve gegevens: met betrekking tot facturatie, waaronder het lidmaatschap van het ziekenfonds;
  • sociale gegevens;  
  • andere: wijze van kennisname met de ORGANISATIE
 • Categorie 2: uw gegevens betreffende de gezondheid naar aanleiding van een bezoek bij onze zorgverleners.
 • Categorie 3: vacatures: naam, voornaam, contactgegevens, CV;
 • Categorie 4: via cookies: datum laatste bezoek;

2.2 ORGANISATIE kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. tijdens inschrijving en gebruik van de Website;
 2. tijdens een bezoek aan ons centrum;

2.3 De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 11.

Artikel 3 –       Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden:

De ORGANISATIE zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1 en 2:
  • zorgkwaliteit:  verzameling  en  verwerking  van  alle gegevens  met  betrekking  tot  medische  en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de patiënten met als doel adequate zorg te verlenen;
  • communicatie: verwerking van sociale gegevens in functie van heldere communicatie met de medewerkers van de ORGANISATIE
  • patiëntenadministratie: het opvolgen en behandeling van patiënten met het oog op facturatie;
  • patiëntenregistratie:   het   registreren   van   medische   gegevens   van patiënten voor interne doeleinden, evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden;
  • geneesmiddelenbeheer:  verwerkingen  met  betrekking tot  het  voorschrijven  en  afleveren  van geneesmiddelen;
  • klachtenbehandeling:   het   registeren   van   persoonsgegevens   van   patiënten   en/of   hun vertrouwenspersonen  teneinde  te  kunnen  bemiddelen  bij  de  aangebrachte  klachten.  Het registeren van klachten.;
  • wetenschappelijke  registratie:  de  registratie  van  (medische)  persoonsgegevens  die  een epidemiologisch,  wetenschappelijk  en/of  beheersmatig  karakter  hebben  met  het  oog  op doelstellingen over research, onderwijs of objectieven, opgelegd door de federale of regionale overheden;
 • Categorie 3: de capaciteiten en persoonlijke kenmerken van de betrokkene na te gaan in functie van de vacature.
 • Categorie 4: functionele cookies met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; Deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je het online inschrijvingsformulier kan gebruiken en mediabestanden kan bekijken.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2 Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor het verzenden van het jaarlijks berichtenblaadje.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan de ORGANISATIE uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot ORGANISATIE, haar producten en/of diensten. De ORGANISATIE kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door de ORGANISATIE bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door dit bijvoorbeeld te melden aan het onthaal of via info@wgcbotermarkt.be.

Artikel 4 –       Doorgifte aan derden:

4.1 Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van de ORGANISATIE, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien de ORGANISATIE failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van de ORGANISATIE geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

4.2 ORGANISATIE zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ORGANISATIE uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

4.3 ORGANISATIE zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.4 Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden:

 • verzekeringsinstellingen voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;
 • Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;
 • betrokken patiënten of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald binnen de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt;
 • overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;
 • externe  behandelende  zorgverstrekkers  van  de  patiënt  in  het  kader  van  de  patiëntenzorg bedoeld in artikel 3 van dit Privacyreglement;
 • andere instanties, voor zo ver opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;

Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

4.5 Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ORGANISATIE uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ORGANISATIE zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 5 –       Duur van de verwerking

5.1 De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Organisatie en U.

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften geldt, te rekenen vanaf het laatste ontslag of  de  laatste  behandeling  van  de  patiënt,  voor  de  persoonsgegevens  die  identificatie  toe laten,  een bewaartermijn van minstens:

 • 30 jaar voor medische gegevens;
 • 7  jaar  voor  facturatiegegevens  uit  de  patiëntenbestanden  die  dienen  als  boekhoudkundig verantwoordingsstuk  en  voor  duplicaten  van  de  getuigschriften  voor  verstrekte  hulp,  van  de  individuele factuur en van de verzamelfactuur
 • 1 jaar voor de afgehandelde dossiers van de ombudsdienst.

5.2 Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.

5.3 Vernietiging kan evenwel achterwege blijven wanneer:

 • hetzij de bewaring is vereist op grond van een wettelijk voorschrift;
 • hetzij de bewaring redelijkerwijze belangrijk wordt geacht vanuit medisch oogpunt of vanuit de levensverwachting van de patiënt, of vanuit de verdediging van zijn rechtmatige belangen of die van zijn rechtverkrijgenden;
 • hetzij  over  de  bewaring  overeenstemming  bestaat tussen  de  patiënt  en  de  behandelend  huisarts of bij ontstentenis, de voorkeursarts.

5.4 Indien  de  betreffende  gegevens  zodanig  verwerkt  zijn  dat  herleiding  tot  individuele  personen redelijkerwijze onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Artikel 6 –       De bewerkers van de patiëntenbestanden en hun bevoegdheid

6.1 De interne raadpleging en verwerking van de persoonsgegevens van de patiënten geschiedt door de personen en binnen de perken zoals omschreven in deze paragraaf.

 • De  persoonsgegevens  die  de  gezondheid  betreffen,  worden  verzameld
 • De   (zelfstandige) artsen verbonden   aan   het   wijkgezondheidscentrum   krijgen   een   gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van de patiënten in de medische diensten of afdelingen waarin zij werkzaam zijn;
 • De andere zorg- en hulpverleners verbonden  aan  de ORGANISATIE stellen de verwerkingsmodules op van de patiëntenbestanden waarvoor ze respectievelijk de verantwoordelijkheid dragen;
 • De onthaalmedewerkers staan in voor het verwerken van de persoonsgegevens in de patiëntenbestanden, met het oog op de afhandeling van de medische administratie;
 • De personeelsleden  van  de  dienst  administratie, facturatie en boekhouding staan  in  voor  het uitvoeren, bewaren, opzoeken en technisch verwerken van persoonsgegevens van patiënten met het oog op facturatie;
 • De personeelsleden van ondersteunende diensten, zoals de dienst informatica staan in voor de  technische  verwerking  van  de  persoonsgegevens  tot  geanonimiseerde  gegevens,  zowel met  het  oog  op  de  door  de  overheid  opgelegde  doeleinden  als  met  het  oog  op  interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden of voor de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de administratieve ondersteuning van deze doeleinden;
 • De coördinator staat   in   voor   de behandeling van klachten en dusdanig de verwerking van de persoonsgegevens in de patiëntenbestanden, in het kader van de ombudsfunctie;
 • De Privacy-verantwoordelijke en  Data Protection Officer (DPO) verwerken persoonsgegevens  in  de  patiëntenbestanden  voor  zover  dit  noodzakelijk  zou  zijn  voor  de uitvoering van hun respectievelijke opdracht;

De onderscheiden bewerkers hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens welke zij absoluut nodig hebben  voor  de  uitvoering  van  hun  taken  in  opdracht  van  de  verwerkingsverantwoordelijke. 

6.2 Alle werknemers en medewerkers van de ORGANISATIE die voor de uitvoering van hun taken toegang nodig hebben tot persoonsgegevens van patiënten hebben zich ertoe verbonden om bij het verwerken en het raadplegen van de patiëntenbestanden de bepalingen van dit Privacyreglement en van de GDPR te eerbiedigen, evenals alle andere beginselen inzake privacybescherming te respecteren. Zij houden zich   ook   aan   hun   beroepsgeheim   of   aan   een   gelijkwaardige   statutaire   of   contractuele vertrouwelijkheidsverplichting.

Artikel 7 –       Uw rechten

U beschikt als patiënt over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden worden toegekend.

7.1 Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens

7.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de ORGANISATIE. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Slechts indien ORGANISATIE vaststelt dat uw persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, moeten zij worden verbeterd of aangevuld. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

ORGANISATIE is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen of de verwerking te beperken indien de persoonsgegevens nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig de AVG.

7.3 Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

7.4 Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

7.5 Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

7.6 Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via het onthaal of per e-mail naar info@wgcbotermarkt.be.

7.7 Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7.8 Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail:  contact@apd-gba
Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 8 –       Veiligheid en vertrouwelijkheid

8.1 Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

8.2 In geen geval kan de ORGANISATIE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 9 –       Toegang door derden

9.1 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 10 –       Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit .

Artikel 11 –       Cookies

11.1 Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ORGANISATIE en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

11.2 Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

11.3 Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
euCookie Wgcbotermarkt.be uw expliciete, voorafgaande toestemming; functioneel voor de goede werking van de website (mediabestanden, inschrijvingsformulier) 1 jaar

Niet-functionele cookies: geen

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

11.4 Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@wgcbotermarkt.be per post naar ORGANISATIE (Hundelgemsesteenweg 145 – 9050 Ledeberg). U kan ook steeds contact opnemen met de DPO via volgend e-mailadres: jill.goeman@cranium.eu.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Pop-up Cookie-waarschuwing:

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer (al dan niet tijdelijk) wordt opgeslagen.

Wij gebruiken enkel functionele cookies voor de goede werking van de website (mediabestanden, inschrijvingsformulier), maar vragen hiervoor uw voorafgaande toestemming.

U kunt het bewaren van deze cookies weigeren of uitschakelen via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Gaat u akkoord met het gebruik van cookies, dan kan u onderaan rechts op de knop ‘aanvaard cookies’ drukken.

U kan ten alle tijde uw toestemming intrekken.

Wenst u meer te weten over ons privacybeleid, dan kan u dit hier nalezen.

<aanvaard cookies>    <Meer info>

nl_BEDutch

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer (al dan niet tijdelijk) wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt het bewaren van deze cookies uitschakelen via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Gaat u akkoord met het gebruik van cookies, dan kan u onderaan rechts op de knop 'aanvaard cookies' drukken.

Wenst u meer te weten over ons privacybeleid, dan kan u dit hier nalezen.

Sluit dit venster